Szkolenia i Kursy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Indywidualna OPINIA UODO dot. przetwarzania danych osobowych przez związki zawodowe

           Szkolenie kierowane jest do – wszystkich administratorów (pracodawców) ZFŚS, związków zawodowych, przedstawicieli załóg ZFŚS, komisji socjalnych oraz sektora finansowego w jednostkach publicznych.

          Celem szkolenia jest przybliżenie prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania, rozliczania ZFŚS środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, co spowoduje uniknięcia przez Administratora ZFŚS sankcji karnych nałożonych przez PIP. Ponadto zaznajomienie się z ochroną danych osobowych – wrażliwych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, umożliwi uniknięcia sankcji karnych finansowych i dyscyplinarnych nałożonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Wszystkie omawiane zagadnienia poparte są podstawami prawnymi, znajdującymi się w materiałach.

Tematy szkolenia:

1. Regulacje prawne tworzenia ZFŚS na podstawie ustawy o ZFŚS oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy:

Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, o finansach publicznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ochronie danych osobowych, o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zamówieniach publicznych, ordynacji podatkowej, o podatku dochodowym od osób prawnych, o związkach zawodowych, o emeryturach pomostowych oraz wyroków NSA;

2. Podstawy prawne wyboru, działania i uprawnień „Komisji socjalnej” (skład członków, w tym: kto może należeć do Komisji socjalnej, rodzaje upoważnień, kompetencje);

3. Zakres działania związków zawodowych przy tworzeniu ZFŚS;

4. Kompetencje Administratora ZFŚS oraz związków zawodowych lub przedstawiciela załogi, ( w tym: m.in. możliwość zwrotu przez Administratora wydatkowanych środków na konto – postępowanie o zwrot środków);

5. Podstawy naliczania i korekty odpisu;

6.  Przepisy unijne dotyczące naliczenia środków Funduszu;

7.  Tworzenie Regulaminu ZFŚS, z uwzględnieniem regulacji prawnych związanych z:

- gospodarowaniem środkami Funduszu,

- określeniem osób uprawnionych,

- wyznaczeniem kryterium korzystania ze środków przez uprawnione osoby;

8.  Kryteria i podstawy prawne osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych form działalności socjalnej.

9.  Określenie kryterium korzystania ze środków ZFŚS przez:

-  podział na kategorie z korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń,

 - podstawy uzależnienia korzystania ze świadczeń,

 - uprawnienia osób uprawnionych do korzystania ze zaświadczeń (pracownika lub emeryta) u innego pracodawcy, w tym: określenie statusu emeryta,

-  zależność wysokości świadczeń urlopowych;

10.  Omówienie poszczególnych celów finansowanych ze środków Funduszu na podstawie ustawy o ZFŚS:

  - kulturalno – oświatowych, sportowo –  rekreacyjnych, sportowo – turystycznych w rozbiciu na świadczenia finansowane w całości z ZFŚS i dofinansowe ze środków Funduszu oraz pomocy materialno – rzeczowej, zwrotnej lub bezzwrotnej pożyczki mieszkaniowej. 

11.  Podstawy prawne możliwości dokonania korekty błędnych zapisów księgowych

12.  Podstawy prawne i kryteria przyznawania świadczeń na podstawie przedłożonych:

    - Wniosków oraz Oświadczeń - Weryfikacja Oświadczeń,

13. Podstawy prawne udostępniania danych osobowych przez osoby uprawnione do korzystania z środków celowych, w tym:

    - możliwości Administratora ZFŚS, jakie dane osobowe może żądać od osób uprawnionych w tym: pracowników i współmałżonków pracujących u innego pracodawcy?

     - podstawa dostępu do danych osobowych osób uprawnionych przez osoby i podmioty upoważnione i nieupoważnione, w tym związki zawodowe,

14. Podstawy prawne dot. zaniechania lub niezaniechania poboru podatku od osób fizycznych  (PIT i VAT) przy świadczeniach dot. m.in.:

  - wypoczynku osoby uprawnionej – dziecka do lat 18-tu,

  - paczek dla dzieci, w tym pracujących małżeństw,

  - wycieczek emerytów i rencistów,

  - części umorzenia pożyczki mieszkaniowej,

  - koloni, obozów dla dzieci,

            - kto i kiedy możne zostać pozbawiony preferencji PIT?

            - podstawy prawne dot. ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizowaniem imprez o charakterze sportowe – rekreacyjnym, kulturalno – oświatowym,  sportowo – rekreacyjnym (np. pikniki rodzinne),

15.  Wykaz niezbędnych dokumentów księgowych dot. rozliczenia świadczeń ze środków  Funduszu przez Administratora ZFŚS.

16.  Ewidencja działalności socjalnej w tym:

  - przetwarzanie, archiwizowanie i brakowanie dokumentacji dot. ZFŚS (m.in. na podstawie RODO)

17. Świadczenia w formie bonów towarowych lub karty przedpłacowej – kryteria;

18.  Fundusz a zamówienia publiczne i składki ZUS;

19.   Wspólna działalność socjalna prowadzona przez kilka jednostek;

20.  Egzekucja zobowiązań pieniężnych z przyznanych osobie uprawnionej środków z Funduszu;

21.  Zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, w tym:  

            - Umowa pożyczki oraz możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania umorzonej pożyczki otrzymanej z ZFŚS na cele mieszkaniowe;

22.  Podstawy prawne dot. pozbawienia osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Funduszu

      Materiały szkoleniowe

1. Postawy prawne niezbędne do prowadzenia działalności ZFŚS – wyciągi ustaw (o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, o finansach publicznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ochronie danych osobowych, o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo zamówień publicznych, ordynacja podatkowa, o podatku dochodowym od osób prawnych, o związkach zawodowych, o emeryturach pomostowych.

2. Regulamin ZFŚS, w tym załączniki:

1) Roczny plan rzeczowo – finansowy dochodów i wydatków środków ZFŚS (zał. Nr 1),

2) Tabela klasyfikacji wskaźnika % dopłat do świadczeń socjalno- bytowych z ZFŚS (zał. Nr 2),

3) Wniosek o przyznanie ze środków ZFŚS zapomogi losowej dla osoby uprawnionej (zał. Nr 3),

4) Wniosek o dofinansowanie ze środków ZFŚS do jednej z wymienionych form wypoczynku - koloni, obozu, zimowiska, sanatorium, zielonej szkoły, zorganizowanych wczasów lub turnusów rehabilitacyjnych (zał. Nr 4),

5) Wniosek o dofinansowanie ze środków ZFŚS do jednej z form wypoczynku niezorganizowanego: „w dni wolne od pracy” lub „wczasów pod gruszą” (zał. Nr 5),

6) Wniosek o dofinansowanie ze środków ZFŚS do jednej form wypoczynku zorganizowanego: „wycieczki kilkudniowej lub jednodniowej (zał. Nr 6),

7) Wniosek o świadczenie rzeczowo – materialne ze środków ZFŚS w jednej z wymienionych form: „bony towarowe, paczki, bilety, karnety itp.” zał. Nr 7,

8) Oświadczenie - osoby uprawnionej dotyczące dochodu przypadającego na osobę w rodzinie (zał. Nr 8),

9) Oświadczenieosoby odpowiedzialnej – rodzica, prawnego opiekuna dziecka” (zał. Nr 9), (dotyczy wycieczek),

10) Umowa porozumienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi wspólną działalność ZFŚS,

11) Umowa pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS z podstawami prawnymi

12) Poręczenie spłaty pożyczki udzielonej z ZFŚS,

13) Karta ewidencji korzystania z ZFŚS,

14) Informacja o wyborze przedstawiciela załogi.

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.06.2023 r. 

Całkowity koszt szkolenia  - 300 zł brutto/osobę

 

* szkolenie, pisiłek, materiały szkoleniowe, certyfikat,

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 20.06.2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.