Szkolenia i Kursy

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Szkolenie kierowane jest do pracowników w szczególności do  Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej.

Korzyści dla Dyrektora:

 – uniknięcia odpowiedzialności finansowej oraz karnej. Za naruszenie ustawy  o ochronie danych osobowych grozi zarówno odpowiedzialność kara, jak i finansowa.  W szczególności dotyczy  osoby zarządzającej danymi osobowymi w placówce - Dyrektora.

Przyczyną nakładanych kar na Administratora Danych Osobowych (ADO) przez GIODO jest brak znajomości obowiązku przestrzegania ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor oraz brak lub źle sporządzonych wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych,  w tym:

 1. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 2. Polityki bezpieczeństwa,
 3. Rejestru zbiorów danych obowiązujących placówkę (ok. 50 zbiorów),
 4. Ewidencji upoważnień,
 5. Upoważnień dla pracowników (pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych) do przetwarzania zbiorów danych osobowych zgodnie z Rejestrem zbiorów (ok. 200 szt. x 2),
 6. Ewidencji pomieszczeń gdzie są przetwarzane dane osobowe,
 7. Polityki Kluczy,
 8. Oświadczeń osób pełniących funkcje pomocnicze,
 9. Wniosków do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) rejestrujących Zbiory danych osobowych,
 10. Przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,

Korzyści dla pracowników:

 -  uniknięcia odpowiedzialności finansowej oraz karnej. (Za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych grozi zarówno odpowiedzialność karna, jak i finansowa. Ponosi ją osoba przetwarzająca dane osobowe (pracownik) oraz osoby trzecie.

Przyczyną nakładania kar na pracowników przez GIODO jest brak znajomości przestrzegania procedur ochrony danych osobowych co może skutkować naruszeniem dóbr osobistych na podstawie k.c. oraz nieprawidłowym udostępnieniu informacji publicznej.

Prawidłowe wprowadzenie wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych przez ADO, skutkuje, że odpowiedzialność za ochronę danych osobowych przechodzi na pracowników, natomiast zastosowanie się pracowników do wprowadzonych procedur skutkuje uniknięciem kar.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie osób przetwarzających dane osobowe (pracowników) z zakresem ochrony danych osobowych, w zakresie:

 1. Przetwarzania danych osobowych
 2. Ochrony danych osobowych
 3. Udostępniania danych osobowych,

             W szczególności  zapoznanie się z:

 • z zakresem danych osobowych w placówce oświatowej
 • co to są dane osobowe (definicja), z czego się składają, rodzaje danych osobowych, z obowiązkiem przestrzegania danych osobowych przez:
  • Dyrektora placówki oświatowej,
  • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • Pracowników pedagogicznych,
  • Pracowników administracyjnych,
  • Pracowników pełniących funkcje pomocnicze.
 1. Zasadami udostępniania danych osobowych placówki oświatowej przez pracowników m.in. podczas kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
 1. Odpowiedzialnością osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w tym: dyscyplinarną, karną, administracyjną i cywilną;
 1. Podstawami prawnymi ochrony danych osobowych przy przekazywaniu i wynoszeniu dokumentacji aktowej (w tym: poza placówkę oświatową);
 1. Zasadami przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz wszelkich innych informacji podlegających ochronie w wersji elektronicznej i papierowej m.in. arkuszy ocen, dzienników zajęć -  przedszkola, lekcyjnych,  wychowawczych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych, rewalidacyjno – wychowawczych, prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, księgi uczniów, dokumentów księgowych - dowodów księgowych, umów, dokumentacji przetargowej, personalnej, płacowej itd.;
 1. Zasadami publikacji wyników egzaminów oraz innych danych osobowych uczniów na stronie internetowej placówki;
 1. Podstawami legalności przetwarzania danych osobowych opiekunów prawnych, uczniów (jakie dane mogą być przetwarzane za lub bez ich zgody), w tym wzory Oświadczeń opiekunów prawnych zezwalających na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących m.in.:
 • wizerunku uczniów, występów uczniów w miejscach publicznych udostępnianie danych uczniów innym placówkom, mediom, organizatorom konkursów, olimpiad itd.
 1. Zasadami i elementami klauzul (oświadczeń) opiekunów prawnych oraz osób trzecich,  w których została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Podstawami legalności instalowania kamer wizyjnych w placówkach (czego nie powinny posiadać, od kogo zależy umieszczenie i rozmieszczenie ich);
 1. Prawami osób, których dane dotyczą, w tym m.in. zasady informacyjne zbierania  i zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
 1. Zasadami powierzenia do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w tym m.in. podmiotom administrującym placówki oświatowe np. Zarządom Szkół i Przedszkoli, Kuratorium oświaty, pracownikom urzędu gminy, sądom, prokuratorom, policji, organom nadrzędnym prowadzącym, itd.;
 1. Dokumentacją pracowniczą a ochroną danych osobowych (jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca bez zgody pracownika);
 1. Aktami osobowymi (udostępnianie a ochrona danych osobowych).
 1. Ochroną danych osobowych a udostępnianiem informacji publicznej, w tym jakie dane osobowe nie są lub są informacją publiczną oraz jakie dane można udostępniać w BIPI-ie.
 1. Jakie dane uczniów oraz w jaki sposób mogą być udostępniane opiekunom prawnym.

Cena za szkolenie 130 zł. netto/brutto

Cena obejmuje:

1. zaświadczenia MEN  z ukończenia szkolenia

2. materiały szkoleniowe

Termin szkolenia – 19.04.2023 w godz. od 10:00 -13:00

Istnieje możliwość meliowego kontaktu z trenerem po szkoleniu.

Zgłoszenia zależy składać do dnia  18.02 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.